പ്രാസം; തെരഞ്ഞെടുത്ത എഴുത്തുകാര്‍ക്കുള്ള സാഹിത്യ രചനാ പരിശീലനം ഫെബ്രുവരി 9 ന്‌

- https://www.facebook.com/SKSSFStateCommittee/photos/a.1723333694591623.1073741839.1664451827146477/2019494524975537/?type=3&theater