മലപ്പുറം പെരുമണ്ണ യൂണിറ്റ് മതപ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

- Unais K Perumanna