സൗജന്യ നഴ്‌സിംഗ് പഠനം

കോഴിക്കോട്: നിര്‍ദ്ധനരായ മുസലീം പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് ജനറല്‍ നഴ്‌സിംഗിന് ബാഗ്‌ളൂരുവില്‍ സൗജന്യ പഠനത്തിന് അവസരം നല്‍കന്നു. പ്ലസ്ടു സയന്‍സില്‍ മികച്ച മാര്‍ക്ക് നേടിയവര്‍ ശാഖ എസ് കെ എസ് എസ് എഫി ന്റെ ശുപാര്‍ശ കത്തോട് കൂടി ജൂലൈ 3 ന് മുമ്പായി താഴെ വിലാസത്തില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ജന.സെക്രട്ടറി, എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി, റയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ ലിങ്ക് റോഡ്, കോഴിക്കോട്-2
- SKSSF STATE COMMITTEE