ഹാജിബസാര്‍ യൂണിറ്റ് SKSSF സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജലീല്‍ റഹ്മാനി വാണിയന്നൂരിന്റെ റമളാന്‍ പ്രഭാഷണം ജുലൈ 4, 5 തിയ്യതികളില്‍

- Sksbv Hajibazar Vaniyannur