ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാര്‍ അനുസ്മരണവും ഖല്‍ഖാ വാര്‍ഷികവും

ചാപ്പനങ്ങാടി യൂണിറ്റ് SKSSF ഉം മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാര്‍ അനുസ്മരണവും ഖല്‍ഖാ വാര്‍ഷികവും ഒക്ടോബര്‍ 22, 23 തിയ്യതികളില്‍
- Ahammed Kabeer.V