പാങ്ങ് റൈഞ്ച് മാനേജ്‌മന്റ്‌ അസോസിയേഷന്‍ ഭാരവാഹികള്‍

പാങ്ങ്‌ : റൈഞ്ച്‌ സമസ്ത കേരള മദ്രസാ മാനേജ്‌മന്റ്‌ അസോസിയേഷന്‍ ഭാരവാഹികളായി പി. കെ. രായിന്‍ ഹാജി ചന്തപ്പറമ്പ്‌ (പ്രസിഡന്റ്‌), വി. കെ. എസ്‌. ഇമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങള്‍ സൗത്ത്‌ പാങ്ങ്‌, കെ. എന്‍. പി. സൈതലവിക്കോയ തങ്ങള്‍ വാഴേങ്ങൽ (വൈസ്‌. പ്രസി.), കെ. പി. കുഞ്ഞലവി മാസ്റ്റര്‍ പടപ്പറമ്പ്‌ (ജനറൽ സെക്രട്ടറി), എം. പി. മൂസ ഹാജി മാട്ടത്ത്കുളമ്പ്‌, കെ. എം. ബഷീറ് കടന്നാമുട്ടി (ജോ. സെക്ര.), പി. സി. അഹമ്മദ്‌ ഹാജി വെസ്റ്റ്‌ പാങ്ങ്‌ (ട്രഷറര്‍) തെരഞ്ഞടുത്തു.
- ubaid kanakkayil