കാന്തപുരം സംഘടനാ മര്യാദ പാലിക്കണം, - സമസ്ത

http://3.bp.blogspot.com/-ih_ulMGpZ3g/Ta1p58jaVnI/AAAAAAAABHI/G0sl7y2HJn8/s1600/sa1.jpg