മൂന്നുപീടിക ഖുര്‍ആന്‍ സ്റ്റഡി സെന്റര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഖുര്‍ആന്‍ പഠന ക്ലാസ് ഇന്ന്

- MH Hashif