കോഴിക്കോട് കെ.എം.ഒ. ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി ഹുദവി കോഴ്‌സ് ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന്‌

- Musthafa Hudawi