കണ്ണൂര്‍ SKSSF പാനൂര്‍ മേഖല സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നൗഷാദ് ബാഖവിയുടെ ദ്വദിന പ്രഭാഷണം ആഗസ്റ്റ് 30, 31

- muhammed sadiue