റഹ് മത്തുല്ലാ ഖാസിമിയുടെ പ്രഭാഷണം (SKICR Live Record)

മാണിയൂരില്‍ നടന്ന റഹ് മത്തുല്ലാ ഖാസിമിയുടെ പ്രഭാഷണ ത്തിന്‍റെ ‍തല്‍സമയ സംപ്രേഷണം (SKICR Live Record)