എട്ടാമത് സംസ്ഥാന വാഫി,വഫിയ്യ കലോത്സവം (RECORD)

കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ്സ് റൂം തല്‍സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്ത എട്ടാമത് സംസ്ഥാന വാഫി,വഫിയ്യ കലോത്സവത്തിന്‍റെ കൂടുതല്‍ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ ഇവിടെ കേള്‍ക്കാം