സുപ്രഭാതം വാര്‍ഷികാഘോഷവും കണ്ണൂര്‍ ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനവും 22ന് കണ്ണൂര്‍ റബ്കോയില്‍