ഫ്രൈഡേ മെസേജ് 16-03-2018

- https://www.facebook.com/SKSSFStateCommittee/posts/2039765722948417