മതപ്രഭാഷണവും മജ്‌ലിസുന്നൂര്‍ വാര്‍ഷിക ദുആ മജ്‌ലിസും 14, 15 തിയ്യതികളില്‍ വെങ്ങുവങ്ങാട്‌

- sajid.c.p sajid