മജ്‌ലിസുന്നൂര്‍ രണ്ടാം വാര്‍ഷികം ഇന്നും നാളെയും കൂളിമുട്ടം പ്രാണിയാട് മദ്‌റസയില്‍

- Ansif pnd