ഹാഫിള് അഹ്മദ് കബീര്‍ ബാഖവിയുടെ പ്രഭാഷണം 8, 9 തിയ്യതികളില്‍ റഹ്മാനിയ്യയില്‍

1972 ൽ സ്ഥാപിതമായ റഹ്മാനിയയാണ് കേരള കരക്ക് മത ഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസം പരിചയപെടുത്തിയത്. ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും പുറത്തുമായി സേവനം ചെയ്യുന്ന 400 ൽ പരം പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതരെ സമർപ്പിക്കാൻ റഹ്മാനിയയ്യക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ, മുന്നോറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് സ്ഥായിയായ വരുമാനമാർഗങ്ങളൊന്നും നിലവിലില്ല. സ്ഥിരവരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി എറണാകുളം വല്ലാർപാടത്ത് 3 ഏക്കർ സ്ഥലം റഹ്മാനിയ്യ കമ്മിറ്റി ഇതിനകം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് 65000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തീർണത്തിൽ ഒരു വയർ ഹൗസ് നിർമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കയാണ്.
ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് 1250 രൂപയാണ് നിർമാണ ചെലവ്. ഒരു ദീനി സ്ഥാപനത്തിന്റെ നടത്തിപ്പും നിലനിൽപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കും പങ്ക് കൊള്ളാവുന്ന അസുലഭ അവസരമാണിത്. നമ്മുടെ മരണപ്പെട്ട് പോയ മാതാപിതാക്കളുടെയോ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയോ പേരിൽ ജാരിയായ (നിലനിൽക്കുന്ന) സ്വദഖയായി നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന പരമാവധി സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഓഫർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിന്റെ പ്രതിഫലം അവർക്ക് കിട്ടി കൊണ്ടേയിരിക്കും. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ.
- musthafa kopilan