മജ്‍ലിസ് ഇന്‍ത്വിസാബ് സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരണ യോഗം

എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ്. മജ്‍ലിസ് ഇന്‍ത്വിസാബ് സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരണ യോഗം 2009 നവംബര്‍ 14 ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2.30ന് ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍ററില്‍

- SKSSFNEt -