ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസ് റൂമില്‍ മുഹമ്മദ് ടി.എഛ്. ദാരിമി ക്ലാസെടുക്കുന്നു.