അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകാശ വര്‍ഷം 2015, ദേശീയ സെമിനാറിന് യു.എന്‍ അംഗീകാരം

കോഴിക്കോട് : വിഖ്യാത ശാസ്ത്രഞ്യന്‍ ഇബ്‌നുല്‍ ഹൈഥമിന്റെ കിതാബുല്‍ മനാളിര്‍ പ്രമേയമാക്കി ഐക്യരാഷ്ടസഭ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകാശ വര്‍ഷം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കാലികറ്റ് യൂണിവേ്‌സിറ്റിയും എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗമായ ട്രെന്റും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ സെമിനാറിന് യൂ.എന്‍ അംഗീകാരം.
ഇന്ന് കാലിക്കറ്റ് യുണിവേഴ്‌സിറ്റി സെമിനാര്‍ ഹാളില്‍ നടക്കുന്ന. പരിപാടികയാണ് ഐക്യരാഷ്ട സഭയുടെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരികന്നുത്. പ്രകാശ വര്‍ഷം ആഘോഷിക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി യൂണസ്‌കോയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ വിവിധ സെമിനാകളും മറ്റുപരിപാടികളും നടന്നു വരികയാണ്. യുനെസ് കോയുടെ ഈ ചാര്‍ട്ടിലാണ് ടെന്റും കാലികറ്റ് യൂണിവേ്‌സിറ്റി അറബിക്ക് വിഭാഗവുമായി സഹകരിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സെമിനാര്‍ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.