എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മറ്റി വെബ്സൈറ്റ്

എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മറ്റിയില്‍ നിന്നുള്ള സുപ്രധാന അറിയിപ്പുകള്‍ക്കും സംഘടനാ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കും http://www.skssf.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക